جملات انگیزشی سری دوم

 

  1. اغلب سوء تفاهم ها به این دلیل بروز میکنند که اشخاص خود به خود فرض را بر این میگذارند که دیگران هم مانند آنها فکر میکنند. ( رابرت سوم )
  2. زندگی ارزشی ندارد ، ولی هیچ چیز مثل ارزش زندگی نیست. ( آندره مارلو )
  3. آنچه که یک شخص باید انجام دهد را معمولا میتواند انجام دهد ، چرا که باید ها در اغلب مواقع وحشتناک هستند. ( النور روزولت)
  4. هرگز کسی به دستاورد دلپذیری نرسیده است مگر آن که در گوشه ای از وجود خود به چیزی برتر از شرایط زمانه ایمان داشته است. ( بروس بارتون )
  5. عظمت زندگی در علم نیست، بلکه در عمل است. چه بسیار کسانی که میدانند و عمل نمیکنند و چه بسیار کسانی که عمل میکنند و نمیدانند . ( توماس هنری هاکسلی )
  6. به پشت سر خود نگاه مکن ، مگر اینکه بخواهی به آن سمت بروی. ( مارک هولم )
  7. بزرگترین لذت زندگی انجام دادن کارهایی است که دیگران معتقدند از عهده ما بر نمی آید. ( والتر باگهات )
  8. نیمی از مردم دنیا حرفی برای گفتن دارند و نمی توانند حرف بزنند و نیمی دیگر حرفی برای گفتن ندارند و یک نفس حرف میزنند . ( رابرت فراست )
  9. اگر بتوانید دو عبارت خسته ام و حالم خوش نیست را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی و بیماری خود را مداوا خواهید کرد. ( امرسون )
  10. فرصت مناسب معنا ندارد . من فرصت ها را شخصا ایجاد میکنم. ( ناپلئون بنا پارت )