جملات انگیزشی سری اول

  1. این که انسان خیال کند ناکامی دشمن موفقیت است،اشتباهی است بزرگ و متداول. ناکامی معلم است، معلمی سخت گیر و در عین حال بی نظیر. بگذارید ناکامی برایتان فایده داشته باشد. ( توماس واتسون )
  2. اقبال به سراغ کسی میرود که به کار عقیده دارد، نه به اقبال. ( آلفونس دو – لامارتین )
  3. راز پیشرفت در این است که شخص بتواند خود را به جای طرف مقابلش بگذارد و مسائل را همان طور که از دیدگاه خود مینگرد، از دید او نیز مد نظر قرار دهد. ( هنری فورد )
  4. هیچ انسانی نمیتواند به کسی کمک کند، مگر آن که اول به خودش کمک کند. ( رالف والدو امرسون )
  5. برای موفقیت نمیتوانم برای تو فرمولی ارائه کنم ، اما برای شکست میتوانم : سعی کن همه را خشنود کنی. ( بیل کازبی )
  6. زندگی همانند یک سورتمه است، اگر جلوترین سگ نباشی منظره روبرو هرگز عوض نمیشود. ( لوییس گریزارد )
  7. برای اینکه بدانید ماموریت شما در دنیا به پایان رسیده یا نه، آزمایشی وجود دارد : اگر هنوز زنده اید ، پس تمام نشده است. ( ریچارد باخ )
  8. انسان مجموعه ای از آن چه دارد نیست ، بلکه مجموعه ای است از آن چه هنوز ندارد ولی میتواند داشته باشد. پس برای داشتن و موفقیت هرگز دیر نیست. ( ژان پل سارتر )
  9. بیشتر مردم همان قدر شادند که انتظارش را دارند. ( آبراهام لینکن )
  10. افراد محدودیت های دید خود را به اشتباه محدودیت های جهان در نظر میگیرند. ( آرتور شوپنهاور )