هزاران حامی و همکار ما در شهر گندم و میلیون ها شهروند گندم همه متعهدیم به یک شعار ...

گندم شهر رویاهای ماست و ما گندمی هستیم

شهری پر از هدیه,تخفیف,خرید های جذاب و پر از تخفیف,صفحه شانس 

خرید و فروش امتیاز,هیجان و رقابت و صدها سورپرایز متنوع دیگر که

با حمایت همکاران ما در شهر گندم که از بزرگان صنف مد و زیبایی و 

تشریفات

هستند به شهر رویاها تبدیل گردیده است

شهری که من و تو و تمام شهروندانش آن را برای تفریح و لذت و مسابقه و هیجان و خرید و

آشنایی با بهترین های مد و زیبایی و تشریفات انتخاب می کنند

شهری با میلیون ها شهروند بزودی که بهترین ها را در آن خواهید یافت امتیاز کسب خواهید

کرد برنده خواهید شد و بهترین خدمات و خریدها را دریافت خواهید نمود

شهری که من و تو و تمام شهروندانش آن را برای تفریح و لذت و مسابقه و هیجان و خرید و

آشنایی با بهترین های مد و زیبایی و تشریفات انتخاب می کنند

شهری با میلیون ها شهروند بزودی که بهترین ها را در آن خواهید یافت امتیاز کسب خواهید

کرد برنده خواهید شد و بهترین خدمات و خریدها را دریافت خواهید نمود