این هفته صفحه شانس گندم بیش از همیشه جایزه خواهد داشت

این هفته صفحه شانس گندم بیش از همیشه جایزه خواهد داشت همانطور که می دانید صفحه شانس گندم هر هفته ساعت 24 جمعه باز می شود و نتیجه انتخاب خانه شانس خود را می بینید انتخاب هفته ی شعبانیه را از دست ندهید هفته اول اردیبهشت جدول شانس جذابی در ا…

هیجان امتیازات را در شهر گندم از دست ندهید

شما در پیاده روهای شهر مدرن گندم قدم می زنید پس ...................................................... هیجان امتیازات را در شهر گندم از دست ندهید